Generální dodavatel v oblasti datových center a komplexních technologických celků

Dostupnost, bezpečnost a efektivita. 3 klíčové parametry, díky kterým při realizaci komplexních i dílčích řešení dosahujeme špičkových výsledků. 

Více informací

#

Naše úspěšné realizace 

Design & Build. Naše strategie budoucnosti

Na nás se spolehnete v každé fázi projektu. Pomůžeme vám v jakékoliv situaci a vyřešíme co nejlépe daný problém.

  • Naše řešení stavíme na portfoliu produktů renomovaných českých i zahraničních výrobců v oblasti datových center. Nejsme závislí na jednom dodavateli.
  • Dodržujeme mezinárodní standardy pro datová centra Uptime Institute nebo britské organizace CNet nebo certifikát pro projektové řízení PRINCE2.
  • Jakožto člen skupiny CONTEG máme díky úzkému propojení výrobců a dodavatelů přístup k nejnovějším informacím o trendech v oblasti vývoje DC.

Zajistíme komplexní a dílčí řešení

#

Komplexní řešení pro klasické stavební objekty nebo mobilní kontejnerová řešení

#

Systémy napájení

Systémy napájení zabezpečují dodávku a distribuci elektrické energie ke koncovým spotřebičům. Jde o energocentra, VN a NN rozvodny, transformátory, záložní zdroje energie, silové rozvaděče nebo stavební elektroinstalaci či osvětlení.

#

Systémy chlazení a vzduchotechniky

Systémy zajišťují vhodné klimatické podmínky v technologických nebo jiných prostorech. Jde o řešení, jako jsou zdroje chladu, průmyslová chlazení, klimatizace datových center, rezidenční klimatizace nebo systémy vzduchotechniky.

#

Systémy požární bezpečnosti

Zajišťují ochranu osob a majetku před vznikem požáru. Systém může zahrnovat prvky aktivní preventivní ochrany, plynové hasicí systémy, vodní hasicí systémy, elektronickou požární signalizaci nebo požárně bezpečnostní zařízení.

#

Systémy fyzické bezpečnosti

Systémy, které se primárně starají o  ochranu majetku před neoprávněnou činností cizích osob. Lze použít poplachové, zabezpečovací a tísňové systémy, elektronické přístupové nebo kamerové systémy či personální nebo mechanickou ochranu. 

#

Strukturované kabelážní systémy

Strukturované kabeláže slouží pro datovou komunikaci mezi koncovými zařízeními v rámci datového centra. Zahrnují sdělovací techniku, aktivní prvky sítě, optické a metalické kabelážní systémy. 

#

Systémy monitoringu a vzdáleného dohledu

Tyto systémy se starají o sběr, přenos a archivaci sledovaných parametrů a událostí. V návaznosti na vaše potřeby zrealizujeme monitoring instalovaných zařízení a prostředí. Zároveň se postaráme o DCIM či vizualizaci informací na  vzdálené pracoviště. 

#

ICT infrastruktura

Systémová infrastruktura je souborem technologií, standardů a síťových zařízení, které představují nezbytnou součást každého IT systému. Zahrnuje například servery, routery, datová úložiště, cloud computing nebo virtualizační software. 

Máte zájem o komlexní nebo dílčí řešení?

Spojte se s námi

Co vše jako generální dodavatel zajistíme

Jsme tu pro vás od konzultace, přes vlastní realizaci, až po následnou podporu. Dokážeme zajistit celý životní cyklus projektu. Dokonce zvládneme také servisovat dokončené projekty. 

Profesní služby

#

Konzultace, výpočty a testování

Nabízíme nestranné poradenství s individuálním přístupem k danému problému s možností ověření principů různých fyzikálních procesů v našem specializovaném testovacím datovém centru.

#

Audity

Provedeme kvalitní audit provozní efektivity, audit provozních celků, energetické účinnosti nebo audit procesních činností. Díky tomu získáte detailní data, která jsou důležitá pro zlepšení hospodaření. 

#

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti souhrnně popisuje investiční záměr. Dokumentace obsahuje variantní návrhy energetické bilance, odhady investičních a provozních nákladů, či předpokládané harmonogramy fází projektu.  

#

Construction Management

Komplexní služba pro zákazníka, která znamená rozdělení projektu na dílčí dodavatele. S našimi odborníky zajišťujeme proces řízení a koordinaci výstavby od výběru jednotlivých dodavatelů až po finální dokončení díla.

Projekční fáze

#

Dokumentace pro územní rozhodnutí

První (základní) stupeň projektové dokumentace, který slouží jako podklad k získání územního rozhodnutí nebo souhlasu.

#

Dokumentace pro stavební povolení

Druhý stupeň projektové dokumentace navazující na DÚR, na jehož základě se vydává stavební povolení. Obsahuje konstrukční řešení, prostorové uspořádání apod. 

#

Dokumentace pro provedení

DPS představuje detailně zpracovanou dokumentaci sloužící jako podklad pro realizaci stavby. Specifikuje jednotlivé materiály, položkový rozpočet, technické detaily atd. 

#

Inženýring

Souhrn činností směřujících k získání příslušných povolení od dotčených úřadů a účastníků řízení. Dále i např. výběr vhodného zhotovitele, koordinace kontrolních dnů apod.

Realizační fáze

#

Realizace

Zajišťujeme komplexní realizace stavebních a provozních souborů v oblasti datových center, energocenter a dalších technologických objektů.

#

Autorský dozor

Autorský dozor představuje závěrečnou účast tvůrce projektové dokumentace na její realizaci. Hlavním cílem je hlídat soulad řešeni schválené projektové dokumentace a probíhajícího díla. 

#

Technický dozor investora

Zajišťuje soulad výstavby s podmínkami stavebního povolení a smlouvy o dílo. Dále dohlíží na kvalitu prováděných prací, projednává změny, vícepráce a méněpráce apod. 

#

Service Facility Management

Zajišťujeme komplexní správu provozovaných technologii, zejména profese energo a chlazení. Provádíme pravidelné údržby a kontroly, provozujeme nonstop dispečink a havarijní službu s pohotovostí v režimu 24/7/365. 

Naši specialisté jsou tu pro vás.
Napište nebo zavolejte, budeme se vám věnovat.

+420 234 701 580 / info@dci-czech.cz

© 2023 DCI Czech a.s.
Design by Beneš & Michl