Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

I. Správce osobních údajů

DCI Czech a.s., se sídlem Štěrboholská 1404/104, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO: 04501624, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou B 21039 u Městského soudu v Praze, e-mail: info@dci-czech.cz (dále jen „správce“).

Správce je akciovou společností, jejíž hlavní činností je výstavba a správa datových center a s tím související činnosti, jakými jsou  konzultace, studie, audity, testování, návrhy, výpočty, atd.

II. Rozsah zpracování

Zpracováváme zejména tyto Vaše osobní údaje: 

III. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem:

IV. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je

 1. splnění naší zákonné povinnosti
 2. splnění závazků ze smlouvy (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)
 3. udělený souhlas

V. Příjemci osobních údajů

K Vašim osobním údajům mají přístup i další subjekty (zpracovatelé), které jsou našimi smluvními partnery a podílejí se naší obchodní činnosti. Tyto subjekty rovněž garantují standardy ochrany podle GDPR a mají s námi uzavřené smlouvy o ochraně osobních údajů našich klientů. Jedná se především o poskytovatele IT služeb, dodavatele zboží, účetní a doručovací společnosti.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

VI. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po nezbytně nutně dlouhou dobu – zpravidla po dobu 3 let od ukončení posledního smluvního vztahu. 

VII. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 1. Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
 2. Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
 3. Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit, a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:
  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v článku VIII, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 4. Právo na výmaz osobních údajů. To se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování sociálních nebo zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování sociálních nebo zdravotních služeb vymazat nesmíme.
 5. Právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.
 6. Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VIII. Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

© 2023 DCI Czech a.s.
Design by Beneš & Michl